Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Oferta i misja przedszkola

Nasze przedszkole oferuje:

– realizację podstawy programowej dla przedszkoli, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

– codzienne zajęcia języka angielskiego,

– wysokowykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze przygotowaną metodycznie i merytorycznie, ciągle doskonalącą swoje umiejętności oraz kompetencje społeczne,

– przygotowanie do podjęcia edukacji w szkole,

– grupowe zajęcia logopedyczne,

– rytmikę, gimnastykę ogólnorozwojową,

– program „Cała Polska czyta dzieciom”, metoda „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, Aktywność Ruchowa wg W. Scherborne, pedagogika zabawy „Klanza”, metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej do nauki matematyki, metoda M. Kielar-Turskiej,

– całodzienną, weekendową oraz nocną opiekę,

– rodzinną, ciepłą i przyjazną atmosferę,

– kameralne grupy,

– innowacyjne i niekonwencjonalne metody pracy z dziećmi,

– indywidualne podejście do każdego dziecka,

– poszerzoną gamę dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęcia umuzykalniające, plastyczne, arteterapię, socjoterapię…),

– plac zabaw – duży, zielony, ogrodzony teren – ogród,

– interesujące wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, festyny rodzinne,

– program zajęć dostosowany również do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

– warunki sprzyjające wspólnej, zgodnej i kreatywnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

–  smaczne, zdrowe i pożywne posiłki,

– poczucie spokoju i komfortu oraz warsztaty terapii pedagogicznej i umiejętności wychowawczych dla RODZICÓW.

Ze względu na niepubliczny charakter przedszkola jego funkcjonowanie jest dużo bardziej elastyczne niż w przypadku przedszkoli państwowych, zarówno pod względem czasu pracy jak i indywidualnych potrzeb Dzieci i Rodziców.

Szybko dostosowujemy się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości tak, by dzieci już od najmłodszych lat w niej aktywnie, twórczo i racjonalnie uczestniczyły; potrafiły zbudować swój system wartości uniwersalnych; orientować się w tym, co jest dobre, a co złe; radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach życiowych oraz eliminować negatywne emocje w sytuacjach codziennych; łagodnie znosić porażki, stres, niepowodzenia – PO PROSTU OPTYMISTYCZNIE PATRZEĆ NA ŚWIAT.

Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych Małego Obywatela, uczenie wrażliwości, tolerancji, szacunku  oraz akceptacji odmienności drugiego człowieka (fizycznej, kulturowej, światopoglądowej…), stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania umiejętności, rozbudzania ciekawości, kształtowania samodzielności, pobudzania inwencji i ekspresji twórczej dzieci.

  :-) UNIWERSYTET MALUCHA =

= WSZECHSTRONNY + HARMONIJNY + KREATYWNY ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA  😉