Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Deklaracja polityki Erasmusa (ERASMUS POLICY STATEMENT)

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych deklaruje uczestnictwo w międzynarodowej indywidualnej mobilności akademickiej i współpracy między instytucjami edukacyjnymi na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz jest gotowa spełnić 5 priorytetów programu Unii Europejskiej w zakresie modernizacji i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych zamierza w pełni realizować cele Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Jednym z naszych priorytetów jest intensyfikacja wymiany międzynarodowej, stanowić będzie odpowiedź na zainteresowanie wyjazdami w ramach Programu Erasmus ze strony zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Realizacji tego celu ma służyć nawiązywanie nowych kontaktów, dotarciu z informacją o ofercie Programu do każdego studenta lub pracownika oraz większą promocją uczelni zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Strategia naszej uczelni opiera się na: podniesieniu poziomu kształcenia w dziedzinie pedagogiki i administracji, promowaniu jakości badań naukowych, wspieraniu rozwoju kapitału intelektualnego KWSNH, współpracy ze środowiskiem na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym oraz sprawnym zarządzaniu uczelnią. Proces nauczania prowadzony jest z wykorzystaniem specjalnie dobranych programów kształcenia w celu przygotowania studentów do pracy zawodowej. Władze uczelni, jak i kadra naukowo – dydaktyczna stawia na rozwijanie umiejętności podstawowych oraz interdyscyplinarnych, takich jak przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe i wielojęzyczność we wszystkich obszarach edukacji, przy zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania i oceniania. Program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie niosą ze sobą zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej, a przede wszystkim na oczekiwania pracodawców w stosunku do pracowników oraz rosnącą konkurencję na rynku pracy. Bogata i różnorodna oferta kształcenia jest dostosowywana do wyzwań współczesności, zgodnie z wymogami oraz standardami europejskimi i światowymi. Uczelnia w ramach studiów podyplomowych umożliwia uczestnictwo w nauce przez całe życie (lifelong learning), dba o możliwość studiowania osób niepełnosprawnych, jak i ze środowisk wykluczonych. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami oraz analiza potrzeb rynku pracy stanowi jeden z głównych czynników modyfikacji ofert na studiach I – ego i II – ego stopnia oraz studiach podyplomowych.

Najcenniejszym bogactwem uczelni jest kapitał ludzki, czyli kadra naukowo – dydaktyczna. Pracownicy naukowi KWSNH posiadają znaczący dorobek zawodowy, pełne kwalifikacje i kompetencje do prowadzenia zajęć ze studentami. Znaczna część kadry posiada ścisłe związki z praktyką zawodową w określonych specjalnościach.

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych prowadzi rozmowy w celu pozyskania partnerów do działań w ramach programu Erasmus+. Głównym, kryterium w poszukiwaniu uczelni jako partnerów jest kompatybilność programów ze szczególnym uwzględnieniem języków wykładowych tj. język angielski, język niemiecki i język rosyjski. Jednocześnie prowadzimy rozmowy z koordynatorami projektów Comenius, Leonardo da Vinci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie współpracy w ramach partnerstwa strategicznego w dziedzinach związanych z edukacją, szkoleniami i pracą z młodzieżą. Chcemy uczyć się od najlepszych, dlatego też skierowaliśmy swoją uwagę na partnerów z Niemiec i Włoch. Uczelnia choć młoda ma wiele do zaoferowania zarówno studentom, jaki pracownikom naukowo – dydaktycznym, dlatego też podjęliśmy rozmowy z partnerami z Węgier, Słowacji i Turcji. Chcemy, aby nasi studenci i pracownicy zapoznali się z różnorodnością kultur i stylu życia, mieli możliwość odbycia staży zagranicznych. Stawiamy na wielojęzyczność naszych studentów i pracowników, która odgrywa znaczącą rolę wśród umiejętności oraz pomaga na rynku pracy. Główne cele działalności mobilnej to:

 • podnoszenie jakości i stosowalności wykształcenia poprzez doskonalenie kompetencji kadry akademickiej dzięki usprawnieniu mobilności nauczycieli i pracowników,
 • pozyskiwanie zagranicznych ekspertów w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego, celem zwiększenia praktyczności i stosowalności wykształcenia oferowanego przez KWSNH,
 • rozwijanie umiejętności podstawowych oraz interdyscyplinarnych wśród studentów,
 • ilościowe i jakościowe polepszanie mobilności studentów poprzez częściowe studia za granicą lub tytuły łączone, ujednolicania standardów i różnorodności oferty edukacyjnej,
 • zachęcenie osób niepełnosprawnych do mobilności poprzez finansowe, medialne i organizacyjne wsparcie,
 • przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej,
 • angażowanie nieakademickich partnerów do współpracy w mobilności praktyk studenckich, rozwoju programów kształcenia, rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń,
 • organizowanie edukacyjnych oraz społecznościowych wydarzeń dla lokalnych i przyjezdnych studentów celem pozytywnego odbioru Programu Erasmus+,
 • konsekwentna implementacja naszej polityki językowej w celu promocji polskiej kultury oraz integracji przybyszów z lokalną społecznością, jak i dla umiędzynarodowienia kształcenia w KWSNH,
 • promowanie osiągnięć uczestników i zwiększenia szans na mobilności edukacyjną,
 • implementacja przejrzystej i spójnej polityki, zasad i konkretnych rozwiązań dla rozwijania zintegrowanych, międzynarodowych przedsięwzięć edukacyjnych,
 • obserwowanie wszystkich aktywności i programów międzynarodowych w celu eliminacji błędów i ich poprawy.

W Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych mobilnością wdrażane są założenia Systemu Bolońskiego w celu jak najlepszego dostosowania do europejskiego systemu edukacyjnego. Podstawowy element tego procesu stanowi wprowadzenie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) umożliwiającego zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej, a także przez przyjęcie dwustopniowego systemu studiów. Uczelnia promuje mobilność międzynarodową zarówno studentów, jak i pracowników poprzez:

 • systematyczne umieszczanie na stronie internetowej informacji dotyczących projektów Erasmus+,
 • równy dostęp do informacji i wskazówek na temat możliwości mobilności studentów i pracowników,
 • opracowanie oraz wdrożenie procedur selekcji i doboru kandydatów w ramach programu Erasmus+,
 • opracowanie i udostępnienie studentom wyjeżdżającym dokumentów Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) lub Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), sporządzone we współpracy z partnerem zagranicznym,
 • opracowanie informacji dotyczących programu nauczania dla studentów przyjeżdżających do naszego kraju,
 • uznawalność wyników, doświadczeń i kwalifikacji zdobytych za granicą,
 • stosowanie systemu ECTS w celu ułatwienia przeliczenia i porównania osiągnięć studentów,
 • zapewnienie niezbędnego przygotowania językowego dla studentów i kadry naukowo – dydaktycznej,
 • zorganizowanie obcokrajowcom opieki w trakcie wymiany w celu lepszej aklimatyzacji,
 • zorganizowanie wymiany kadry naukowo – dydaktycznej w ramach Programu Erasmus.

Edukacja, praktyki i działania w zakresie mobilności odgrywają kluczowa rolę w zapewnieniu ludziom w różnym wieku środków potrzebnych do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy oraz w społeczeństwie. Projekty w ramach tego działania promują ponadnarodową mobilność wśród uczniów (studentów, stażystów, praktykantów, młodych ludzi i wolontariuszy) oraz pracowników (profesorów, nauczycieli, szkoleniowców i ludzi pracujących w organizacjach edukacyjnych). Natomiast działania w zakresie partnerstw strategicznych przyniosła pozytywne i długotrwałe efekty dla uczestniczących organizacji. Bezpośrednio przyczynią się do wprowadzenia innowacyjnych praktyk na szczeblach organizacyjnych, lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich. Oczekujemy, że nasz udział w programie bezpośrednio przyczyni się do modernizacji naszej placówki, jej rozwoju i promocji w odniesieniu do celów polityki, które zamierzamy osiągnąć czyli Priorytetów Programu Modernizacji UE (EU Modernisation Agenda Priorities).