KWSNH

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Strona w budowie! zapraszamy wkrótce!

Rekrutacja
Ważna informacja! Do 31 sierpnia od kandydatów na studia nie bedą pobierane opłaty wpisowe.
KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA
NAUK HUMANISTYCZNYCH


I. STUDIA I-go STOPNIA STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) (3-letnie) NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

II. STUDIA II-go STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA.

Przyjmowani są również absolwenci studiów I i II stopnia
po kierunkach niepedagogicznych

UWAGA NOWE SPECJALNOŚCI

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

- PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA


I. STUDIA I-go STOPNIA STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) (3-letnie) NA KIERUNKU PEDAGOGIKA


1. PEDAGOGIKA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
absolwent studiów jest przygotowany do wykorzystywania wiedzy
o obronności i bezpieczeństwie państwa i jego obywateli oraz do działań praktycznych w tym zakresie;

studia przygotowują absolwentów do pracy w wielu instytucjach zajmujących się profesjonalnie bezpieczeństwem ludzi (wojsko, policja, biuro ochrony rządu, urzędy celne, szkolnictwo, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne).

2. RESOCJALIZACJA
absolwent studiów jest przygotowany do pracy na rzecz jednostek (dzieci, młodzieży, osób dorosłych), rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego i resocjalizacyjnego;

absolwent studiów może pracować w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, sądach, jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach przeciwdziałających narkomanii i innym uzależnieniom.

3. DORADZTWO ZAWODOWE
absolwent zostanie wyposażony w umiejętności podejmowania i nawiązywania dialogu indywidualnego i w grupach, umiejętności psychologicznych doradcy, diagnozowania procesów psychologicznych i doświadczeń zawodowych, zarządzania informacją edukacyjną i zawodową, wspierania młodych i dorosłych.

4. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
absolwent studiów jest przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej, pomocy psychologicznej i socjalnej;

absolwent studiów może pracować w placówkach oświatowych, opiekuńczych, urzędach samorządu lokalnego i innych jednostkach.

OPŁATY ZA STUDIA - PEDAGOGIKA:
1. STUDIA STACJONARNE (dzienne)
Wpisowe: 100,00 zł
Czesne: 1600,00 zł za semestr; możliwość dokonywania wpłat  w ratach po 320,00 zł miesięcznie

2. STUDIA NIESTACJONARNE
Wpisowe: 100,00 zł
Czesne: 1500,00 zł za semestr; możliwość dokonywania wpłat  w ratach  po 300,00 zł miesięcznie

OPŁATY ZA STUDIA :
1. STUDIA STACJONARNE (dzienne)
Wpisowe: 100,00 zł
Czesne: 1700,00 zł za semestr; możliwość dokonywania wpłat  w ratach po 340,00 zł miesięcznie

2. STUDIA NIESTACJONARNE
Wpisowe: 100,00 zł
Czesne: 1600,00 zł za semestr; możliwość dokonywania wpłat  w ratach  po 320,00 zł miesięcznie


UWAGA:
- Opłaty wnosimy tylko za 10 miesięcy,
- Możliwa forma opłat w ratach miesięcznych,
- Nie ma opłat za wakacje, egzaminy i zaliczenia,
- Nie ma egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
- Studia trwają 3 lata,
- Warunkiem przyjęcia na studia I-go stopnia jest posiadanie wykształcenia średniego z dokumentem dojrzałości.

Podanie na studia I-go stopnia dostępne jest tutaj (format PDF)II. STUDIA II-go STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA O RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH.

Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w instytucjach edukacji dorosłych, formach kształcenia ustawicznego animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i profilaktyki społecznej.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada umiejętność prowadzenia badań z zastosowaniem wybranych technik i metod badań pedagogicznych. Dostrzega problemy teoretyczne i praktyczne oraz potrafi je samodzielnie rozwiązywać. W toku studiów nabywa umiejętność przewartościowywania, oceny oraz interpretacji zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej dziedziny jaką jest wychowanie. Jest otwarty, kreatywny, ale również wrażliwy. Stara się zrozumieć zachowania poszczególnych jednostek oraz całej grupy. Cechuje się zdolnościami adaptacyjnymi, nabywa również umiejętności kierownicze, komunikacyjne i mediatorskie. Jest nastawiony na wzbogacanie swojego warsztatu metodycznego oraz działalność prospołeczną. Absolwent studiów pedagogicznych jest nie tylko specjalistą w dziedzinie działalności pedagogicznej, ale przede wszystkim jest mobilną i elastyczną jednostką o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowaną do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Specjalności w zależności od liczby osób zainteresowanych:

- PEDAGOGIKA OGÓLNA


- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

- PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Absolwent studiów drugiego stopnia z pedagogiki o specjalności resocjalizacja będzie przygotowany do pracy zawodowej w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, poradniach i szkołach, ośrodkach dla uzależnionych od nałogów, instytucjach penitencjarnych , kurateli sądowej, policji i policyjnych izbach dziecka, instytucjach i organizacjach pozarządowych, ośrodkach naukowych prowadzących badania społeczne.
Absolwent otrzymuje dyplom z tytułem "magister na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji".

OPŁATY ZA STUDIA:

Wpisowe: 50,00 zł, absolwenci KWSNH nie płacą wpisowego.
Czesne: 1800,00 zł za semestr; możliwość dokonywania wpłat  w ratach po 360,00 zł miesięcznie
Zniżki rodzinne, dla absolwentów.

UWAGA:


- Opłaty wnosimy tylko za 10 miesięcy,
- Możliwa forma opłat w ratach miesięcznych,
- Nie ma opłat za wakacje, egzaminy i zaliczenia,
- Nie ma egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
- Studia trwają 2 lata,
- Warunkiem przyjęcia na studia II-go stopnia jest ukończenie dowolnego kierunku studiów I-go stopnia. (niekoniecznie pedagogicznych)

UWAGA

Studenci po specjalnościach niepedagogicznych będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych - efektów wstępnych ze studiów I-go stopnia wg efektów kształcenia na studiach I stopnia kierunku pedagogika

Podanie na studia II-go stopnia dostępne jest tutaj (format PDF)

Program otwierający pliki PDF dostępny jest tutaj

Dokumenty należy złożyć
w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79, tel. 0943461460 - 61

Dodatkowe informacje związane z aktualnie trwającą rekrutacją
w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych można uzyskać: 

 

                

bezpośrednio w siedzibie szkoły w Koszalinie

ul. Batalionów Chłopskich 79

                

telefonicznie

tel. 094 341-45-27
tel./fax 094 346-14-60 do 61