Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

studia podyplomowe

Studia podyplomowe

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE z edukacją seksualną

EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU (autyzmem i zespołem Aspergera)

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

MEDIACJE I NEGOCJACJE

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI HR MANAGER

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO Z CERTYFIKATEM POTWIERDZAJĄCYM ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA  

SOCJOTERAPIA I DIAGNOZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA

EDUKACJA I OPIEKA OSÓB STARSZYCH

REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

SURDOPEDAGOGIKA

TYFLOPEDAGOGIKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

LOGOPEDIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ETYKA I FILOZOFIA

ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

KURATOR SĄDOWY METODYKA I ASPEKTY PRAWNE PRACY

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ASYSTENT RODZINNY – PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA

ADMINISTROWANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

PRAWO W BIZNESIE

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

BHP

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

– studia trwają 2 lub 3 semestry,
– rekrutacja prowadzona jest do momentu utworzenia pełnej grupy lub wyczerpania limitu miejsc,
– termin rozpoczęcia zajęć: dwa tygodnie po zakończeniu rekrutacji,
– zajęcia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych: zjazdy odbywają się w weekendy (sobota – niedziela), średnio co dwa tygodnie,
– dydaktyka obejmuje co najmniej 470 godz. zajęć – wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, zajęć praktycznych,

– kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia praktyczne, przydatne w pracy zawodowej,
– obowiązkowa praktyka zawodowa wynosi w zależności od kierunku od 150 do 300 godzin,

– koszt czesnego – 2 700,00 złotych za całe studia (istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach, z tytułu rat słuchacze nie ponoszą dodatkowych kosztów),
– wpisowe (opłata jednorazowa) wynosi 50,00 złotych.

Szczegółowe informacje udzielane są w dziekanacie uczelni w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79 lub telefonicznie 94 346 14 60, 94 341 45 27.

DOKUMENTY:

– formularz zgłoszeniowy (druk dostępny w zakładce „do pobrania”),

– dyplom ukończenia studiów wyższych,

– kserokopię dowodu osobistego

należy składać w dziekanacie uczelni w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79.