Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

studia podyplomowe

Studia podyplomowe

TERAPIA PEDAGOGICZNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU (autyzmem i zespołem Aspergera)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO  

SOCJOTERAPIA I DIAGNOZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

SURDOPEDAGOGIKA

TYFLOPEDAGOGIKA

NEUROLOGOPEDIA

LOGOPEDIA

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA

EDUKACJA I OPIEKA OSÓB STARSZYCH

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ETYKA I FILOZOFIA

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  HR MANAGER

MEDIACJE I NEGOCJACJE

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA

BHP

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

– studia trwają 3 (lub 4 w przypadku LOGOPEDII) semestry,

– rekrutacja prowadzona jest do momentu utworzenia pełnej grupy lub wyczerpania limitu miejsc,

– zajęcia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych: zjazdy odbywają się w weekendy (sobota – niedziela), średnio co dwa tygodnie,

– program studiów podyplomowych, liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz praktyk ustalane są w oparciu o obowiązujące, aktualne przepisy prawa (m. in. ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),

– kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia praktyczne – przydatne w pracy zawodowej,

– koszt czesnego za naukę wynosi 2 700,00 złotych (4 000,00 złotych w przypadku LOGOPEDII) za całe studia (istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach, z tytułu rat słuchacze nie ponoszą dodatkowych kosztów).

Szczegółowe informacje udzielane są w dziekanacie uczelni w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79 lub telefonicznie 94 341 45 27, 697 573 002.

DOKUMENTY:

– formularz zgłoszeniowy (druk dostępny w zakładce „do pobrania”),

– dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

należy składać w dziekanacie uczelni w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79.