Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

studia podyplomowe

Studia podyplomowe

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU (autyzmem i zespołem Aspergera)

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

MEDIACJE I NEGOCJACJE

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI HR MANAGER

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO  

SOCJOTERAPIA I DIAGNOZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA

EDUKACJA I OPIEKA OSÓB STARSZYCH

REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

SURDOPEDAGOGIKA

TYFLOPEDAGOGIKA

NEUROLOGOPEDIA

LOGOPEDIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ETYKA I FILOZOFIA

ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

KURATOR SĄDOWY METODYKA I ASPEKTY PRAWNE PRACY

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ASYSTENT RODZINNY – PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA

 

BHP

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

– studia trwają 3 (lub 4 w przypadku LOGOPEDII) semestry,

– rekrutacja prowadzona jest do momentu utworzenia pełnej grupy lub wyczerpania limitu miejsc,

– zajęcia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych: zjazdy odbywają się w weekendy (sobota – niedziela), średnio co dwa tygodnie,

– program studiów podyplomowych, liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz praktyk ustalane są w oparciu o obowiązujące, aktualne przepisy prawa (m. in. ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),

– kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia praktyczne – przydatne w pracy zawodowej,

– koszt czesnego za naukę wynosi 2 700,00 złotych (3 600,00 złotych w przypadku LOGOPEDII) za całe studia (istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach, z tytułu rat słuchacze nie ponoszą dodatkowych kosztów),
– wpisowe (opłata jednorazowa) wynosi 50,00 złotych.

Szczegółowe informacje udzielane są w dziekanacie uczelni w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79 lub telefonicznie 94 346 14 60, 94 341 45 27.

DOKUMENTY:

– formularz zgłoszeniowy (druk dostępny w zakładce „do pobrania”),

– dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

należy składać w dziekanacie uczelni w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79.