Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej należy składać razem z wymaganymi oświadczeniami

I. WNIOSEK o STYPENDIUM REKTORA

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie dla pracowników służb mundurowych

II. WNIOSEK o STYPENDIUM SOCJALNE

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć:

– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające dochód studenta oraz członków jego rodziny osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym,

– skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci / rodzeństwa wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym,

– zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny w poprzednim roku do dnia złożenia wniosku o stypendium  w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł;

– zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły dzieci / rodzeństwa wnioskodawcy.

KATALOG DOCHODÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie o dochodzie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych członka rodziny lub niepełnoletniego dziecka

Oświadczenie dla pracowników służb mundurowych

III. WNIOSEK o STYPENDIUM dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie dla pracowników służb mundurowych

IV. WNIOSEK o ZAPOMOGĘ

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie dla pracowników służb mundurowych