Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

2023/2024

Prowadzimy rekrutację na:

– studia pierwszego i drugiego stopnia,

– studia podyplomowe,

– kursy, szkolenia.

Zapewniamy przystępne czesne (możliwość wnoszenia opłat w ratach), wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, interesujące zajęcia, stypendia, praktyki zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) oraz wspaniałą – „rodzinną” atmosferę.

– studia I i II stopnia

kierunek PEDAGOGIKA

studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 3-letnie (6 semestrów)

studia drugiego stopnia (magisterskie) – 2-letnie (4 semestry)

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią

pedagogika resocjalizacyjna

pedagogika ogólna

pedagogika bezpieczeństwa i zrządzania kryzysowego

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

PEDAGOGIKA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Absolwent studiów jest przygotowany do wykorzystywania wiedzy o obronności, bezpieczeństwie i zagrożeniach państwa i jego obywateli oraz do działań praktycznych, profilaktycznych i prewencyjnych w tym zakresie. Absolwent tej specjalności jest wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z dziedziny ochrony bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania narastającym zagrożeniom naruszającym bezpieczeństwo publiczne w wymiarze indywidualnym, grupowym i zbiorowym, takim jak patologie społeczne i zachowania kryminogenne, konflikty społeczne, zagrożenia cywilizacyjne, ekologiczne, katastrofy, klęski żywiołowe, terroryzm i inne. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania prewencji i wczesnej interwencji wobec osób, grup i środowisk szczególnie zagrożonych patologizacją i kryminalizacją. Studia przygotowują absolwentów do pracy w wielu instytucjach zajmujących się profesjonalnie bezpieczeństwem ludzi (wojsko, policja, biuro ochrony rządu, urzędy celne, straż graniczna, szkolnictwo, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne).

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z KRYMINOLOGIĄ

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy na rzecz jednostek (dzieci, młodzieży, osób dorosłych), rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego i resocjalizacyjnego; absolwent studiów może pracować w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, sądach, jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach przeciwdziałających narkomanii i innym uzależnieniom, organizacjach pozarządowych, ośrodkach naukowych prowadzących badania społeczne.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej, pomocy psychologicznej i socjalnej; absolwent studiów może pracować w placówkach oświatowych, opiekuńczych, urzędach samorządu lokalnego i innych jednostkach.

PEDAGOGIKA OGÓLNA

Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w instytucjach edukacji dorosłych, formach kształcenia ustawicznego animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i profilaktyki społecznej.

Po ukończeniu studiów absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada umiejętność prowadzenia badań z zastosowaniem wybranych technik i metod badań pedagogicznych. Dostrzega problemy teoretyczne i praktyczne oraz potrafi je samodzielnie rozwiązywać. W toku studiów nabywa umiejętność przewartościowywania, oceny oraz interpretacji zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej dziedziny jaką jest wychowanie. Jest otwarty, kreatywny, ale również wrażliwy. Stara się zrozumieć zachowania poszczególnych jednostek oraz całej grupy. Cechuje się zdolnościami adaptacyjnymi, nabywa również umiejętności kierownicze, komunikacyjne i mediatorskie. Jest nastawiony na wzbogacanie swojego warsztatu metodycznego oraz działalność prospołeczną. Absolwent studiów pedagogicznych jest nie tylko specjalistą w dziedzinie działalności pedagogicznej, ale przede wszystkim jest mobilną i elastyczną jednostką o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowaną do podjęcia dalszych studiów oraz pracy zawodowej.

 

UWAGA!

NA STUDIA II STOPNIA PRZYJMOWANI SĄ RÓWNIEŻ ABSOLWENCI STUDIÓW I ORAZ II STOPNIA KIERUNKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
STUDENCI – ABSOLWENCI KIERUNKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO UZUPEŁNIENIA EFEKTÓW WSTĘPNYCH ZE STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Dokumenty należy składać w dziekanacie uczelni

Koszalin, ul. Batalionów Chłopskich 79

 

Dodatkowe informacje związane z aktualnie trwającą rekrutacją w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych można uzyskać:

bezpośrednio w siedzibie  uczelni w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79 (dziekanat) lub telefonicznie – 94 341 45 27, 697 573 002.

Druki podań na studia dostępne są w zakładce „do pobrania”.

 – studia podyplomowe

 

Więcej informacji w zakładce oferta – studia podyplomowe

 

– kursy, szkolenia

 Oferta kursów i szkoleń