Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM AKUMULACJI I TRANSFERU PUNKTÓW – European Credit Transfer System – ECTS

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) punkty ECTS to punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.

Punktacja ECTS, stanowiąca jeden z filarów procesu bolońskiego, powstała w celu zapewnienia porównywalności efektów kształcenia w ramach zagranicznych wymian studenckich. Obecnie jest uznawana za miernik osiągnięć studentów i narzędzie budowy elastycznych programów kształcenia. System ECTS orientuje działania uczelni na stworzenie przejrzystego i skutecznego procesu uczenia się oraz zapewnienia jakości kształcenia.

System transferu i akumulacji punktów ECTS to obowiązujący system rozliczania całego toku studiów prowadzonych w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych.

System punktów zaliczeniowych stosowany w KWSNH jest zgodny z wskazówkami zawartymi w przewodniku „Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów oraz Suplement do Dyplomu” opracowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji Kultury Komisji Europejskiej w 2004 roku. W systemie punktowym każdemu przedmiotowi przyporządkowuje się określoną liczbę punktów ECTS na podstawie nakładu pracy studenta niezbędnego do zaliczenia przedmiotu. Punkty określają „ilość” pracy, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką powinien wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki na danym kierunku. Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotowi odzwierciedla nakład pracy studenta związany z uzyskaniem założonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia i – w wyniku weryfikacji, że efekty te zostały osiągnięte – zaliczeniem przedmiotu. Liczba godzin pracy studenta obejmuje udział w różnych formach zorganizowanych przez uczelnię zajęć z udziałem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe), ale również czas poświęcony na samodzielne uczenie się – przygotowywanie się do zajęć, wykonanie zadań, które mogą być realizowane poza uczelnią (np. przygotowanie prezentacji, eseju, itp.), przygotowanie się do kolokwiów, egzaminów, itp. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, seminaria, prace semestralne, kolokwia, egzaminy oraz praktyki zawodowe. 60 punktów ECTS odzwierciedla wkład pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku akademickiego; na semestr przypada zwykle 30 punktów. Zakłada się, że wszystkie przedmioty w systemie ECTS należą do zasadniczego programu uczelni, według którego odbywają się studia stacjonarne i niestacjonarne. W przyjętym systemie zakłada się, że jeden punkt ECTS stanowi odzwierciedlenie 25-30 godzin pracy studenta. Takie założenie pozwala na osiągnięcie określonych na danym kierunku studiów efektów kształcenia – w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

KWSNH posiada Regulamin Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Na wszystkich ścieżkach kształcenia (specjalnościach) realizowanych na studiach pierwszego stopnia łączna liczba punktów ECTS przekracza wymagane 180, zaś na studiach drugiego stopni wynosi 120 punktów. Koordynacją i nadzorem nad funkcjonowaniem systemu punktów ECTS w KWSNH zajmuje się Komisja Jakości Kształcenia. Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia. Studenci nie otrzymują punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach, lecz muszą uzyskać zaliczenie określone rygorem z kryteriami oceny  dla danego przedmiotu – np. egzaminy pisemne, ustne, aktywność na zajęciach, zaliczane kolokwia, prace kontrolne, itd.

Punkty ECTS przypisuje się za zaliczenie każdego przedmiotu, w tym praktyk i seminarium dyplomowego, przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem przedmiotu. Uzyskanie ocen ze wszystkich przedmiotów w określonym semestrze (roku) jest równoznaczne z przypisaniem do indywidualnego konta studenta liczby punktów przyporządkowanych danym przedmiotom.

Podsumowując przyjęty system ECTS w KWSN umożliwia studentom planować swój rozwój i drogę dalszego kształcenia. System pozwala zdobywać kwalifikacje niezbędne do funkcjonowania w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Ponadto umożliwia obiektywne dokonanie oceny poprzez stosowanie metod walidacji. Powyższe działania kształtują mobilność edukacyjną studentów.