Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Kierunki studiów

 

PEDAGOGIKA

studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 3-letnie (6 semestrów)

 

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA

 

W związku ze stale wzrastającą liczbą osób starszych powyżej 65 roku życia w społeczeństwie Polski i krajów europejskich istnieje konieczność przygotowywania wykwalifikowanych pracowników z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych świadczących pomoc tej stale zwiększającej się grupie społecznej. Absolwent tej specjalności będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wsparcia i opieki: społecznej, psychologicznej i terapeutycznej, będzie przygotowany do pracy z osobami starszymi w ramach opieki domowej i instytucjonalnej – czasowej i stałej. Będzie umiał komunikować się z seniorami w celu zrozumienia ich potrzeb (zarówno elementarnych, jak i wyższego rzędu – „duchowych”), a także właściwego ich zaspokajania z zachowaniem poszanowania godności oraz zasad etyki i życia społecznego. Absolwent będzie profesjonalnie przygotowany do pracy na rzecz wspierania aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej, fizycznej i rekreacyjnej osób starszych, a także projektowania programu rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego oraz instytucjonalnego dla osób starszych. Absolwent będzie mógł podjąć pracę zawodową w:

– domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodkach opieki domowej, domach prywatnych seniorów (opiekun);

– instytucjach polityki społecznej i ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, centrach interwencji kryzysowej, zespołach do spraw seniorów i organizacjach wspierających ludzi starszych;

– instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów (terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej oraz rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach, biurach podróży i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych, ukierunkowanych głównie na osoby starsze);

– organizacjach pozarządowych na rzecz osób starszych;

– klubach seniora i domach kultury (animator);

oraz jako:

– organizator wolontariatu na rzecz seniorów;

– lider społeczny, menadżer wieku, działający na poziomie lokalnym na rzecz praw i interesów seniorów;

– menadżer projektów na rzecz osób starszych, realizowanych przez instytucje publiczne i niepubliczne.

 

PEDAGOGIKA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Absolwent studiów jest przygotowany do wykorzystywania wiedzy o obronności, bezpieczeństwie i zagrożeniach państwa i jego obywateli oraz do działań praktycznych, profilaktycznych i prewencyjnych w tym zakresie. Absolwent tej specjalności jest wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z dziedziny ochrony bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania narastającym zagrożeniom naruszającym bezpieczeństwo publiczne w wymiarze indywidualnym, grupowym i zbiorowym, takim jak patologie społeczne i zachowania kryminogenne, konflikty społeczne, zagrożenia cywilizacyjne, ekologiczne, katastrofy, klęski żywiołowe, terroryzm i inne. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania prewencji i wczesnej interwencji wobec osób, grup i środowisk szczególnie zagrożonych patologizacją i kryminalizacją. Studia przygotowują absolwentów do pracy w wielu instytucjach zajmujących się profesjonalnie bezpieczeństwem ludzi (wojsko, policja, biuro ochrony rządu, urzędy celne, straż graniczna, szkolnictwo, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne).

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

 

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy na rzecz jednostek (dzieci, młodzieży, osób dorosłych), rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego i resocjalizacyjnego; absolwent studiów może pracować w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, sądach, jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach przeciwdziałających narkomanii i innym uzależnieniom.

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej, pomocy psychologicznej i socjalnej; absolwent studiów może pracować w placówkach oświatowych, opiekuńczych, urzędach samorządu lokalnego i innych jednostkach.

 

PEDAGOGIKA

studia drugiego stopnia (magisterskie) – 2-letnie (4 semestry)

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 

na studia II stopnia przyjmowani są również absolwenci studiów I i II stopnia kierunków niepedagogicznych

 

EDUKACJA I OPIEKA OSÓB STARSZYCH

 

W związku ze stale wzrastającą liczbą osób starszych powyżej 65 roku życia w społeczeństwie Polski i krajów europejskich istnieje konieczność przygotowywania wykwalifikowanych pracowników z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych świadczących pomoc tej stale zwiększającej się grupie społecznej. Absolwent tej specjalności będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wsparcia i opieki: społecznej, psychologicznej i terapeutycznej, będzie przygotowany do pracy z osobami starszymi w ramach opieki domowej i instytucjonalnej – czasowej i stałej. Będzie umiał komunikować się z seniorami w celu zrozumienia ich potrzeb (zarówno elementarnych, jak i wyższego rzędu – „duchowych”), a także właściwego ich zaspokajania z zachowaniem poszanowania godności oraz zasad etyki i życia społecznego. Absolwent będzie profesjonalnie przygotowany do pracy na rzecz wspierania aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej, fizycznej i rekreacyjnej osób starszych, a także projektowania programu rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego oraz instytucjonalnego dla osób starszych. Absolwent będzie mógł podjąć pracę zawodową w:

– domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodkach opieki domowej, domach prywatnych seniorów (opiekun);

– instytucjach polityki społecznej i ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, centrach interwencji kryzysowej, zespołach do spraw seniorów i organizacjach wspierających ludzi starszych;

– instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów (terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej oraz rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach, biurach podróży i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych, ukierunkowanych głównie na osoby starsze);

– organizacjach pozarządowych na rzecz osób starszych;

– klubach seniora i domach kultury (animator);

oraz jako:

– organizator wolontariatu na rzecz seniorów;

– lider społeczny, menadżer wieku, działający na poziomie lokalnym na rzecz praw i interesów seniorów;

– menadżer projektów na rzecz osób starszych, realizowanych przez instytucje publiczne i niepubliczne.

 

PEDAGOGIKA OGÓLNA

 

Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w instytucjach edukacji dorosłych, formach kształcenia ustawicznego animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i profilaktyki społecznej.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada umiejętność prowadzenia badań z zastosowaniem wybranych technik i metod badań pedagogicznych. Dostrzega problemy teoretyczne i praktyczne oraz potrafi je samodzielnie rozwiązywać. W toku studiów nabywa umiejętność przewartościowywania, oceny oraz interpretacji zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej dziedziny jaką jest wychowanie. Jest otwarty, kreatywny, ale również wrażliwy. Stara się zrozumieć zachowania poszczególnych jednostek oraz całej grupy. Cechuje się zdolnościami adaptacyjnymi, nabywa również umiejętności kierownicze, komunikacyjne i mediatorskie. Jest nastawiony na wzbogacanie swojego warsztatu metodycznego oraz działalność prospołeczną. Absolwent studiów pedagogicznych jest nie tylko specjalistą w dziedzinie działalności pedagogicznej, ale przede wszystkim jest mobilną i elastyczną jednostką o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowaną do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

 

Absolwent studiów drugiego stopnia z pedagogiki o specjalności resocjalizacja będzie przygotowany do pracy zawodowej w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, poradniach i szkołach, ośrodkach dla uzależnionych od nałogów, instytucjach penitencjarnych , kurateli sądowej, policji i policyjnych izbach dziecka, instytucjach i organizacjach pozarządowych, ośrodkach naukowych prowadzących badania społeczne. Absolwent otrzymuje dyplom z tytułem magister na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji.

 

UWAGA!

STUDENCI – ABSOLWENCI KIERUNKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO UZUPEŁNIENIA EFEKTÓW WSTĘPNYCH ZE STUDIÓW I STOPNIA (WG EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA KIERUNKU PEDAGOGIKA)

 

ADMINISTRACJA

studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 3-letnie (6 semestrów)

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 

 

MEDIACJE I NEGOCJACJE Z PR

ADMINISTRACJA MENADŻERSKA Z ZARZĄDZANIEM

ADMINISTRACJA DORADZTWA FINANSOWO-PODATKOWEGO

ADMINISTRACJA SIECI I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

 

ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Informatyzacja usług publicznych, nowe standardy pracy oraz uczestnictwo Polski w strukturach Unii Europejskiej pociąga za sobą potrzebę wykształcenia specjalistów z dziedziny administracji, w tym administracji ochrony środowiska, którzy będą rzetelnie przygotowanymi do pracy urzędnikami, znającymi realia i ustawodawstwo unijne, władającymi biegle językami obcymi, sprawnie posługującymi się systemami informatycznymi, rozumiejącymi konieczność ochrony środowiska, kierującymi się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju, umiejącymi nawiązywać odpowiednie relacje międzyludzkie.

Kształcenie ukierunkowane jest na uzyskanie wiedzy z zakresu:

– prawodawstwa krajowego oraz UE w zakresie ochrony środowiska,

– zadań i kompetencji organów administracji ww. zakresie,

– pozyskiwania informacji o stanie środowiska naturalnego i występowaniu potencjalnych zagrożeń,

– zarządzania w sytuacjach kryzysowych,

– polityki ekologicznej oraz programów ochrony środowiska,

– ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji,

ochrony zasobów środowiska,

– alternatywnych – odnawialnych źródeł energii,

– zarządzania funduszami ochrony środowiska, gospodarki wodnej i programami dostosowawczymi,

– zrównoważonego rozwoju.

Wykształcenie gwarantuje absolwentom zdobycie kwalifikacji w zakresie gospodarowania zasobami środowiska, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka oraz neutralizacji skażeń i kreowania polityki proekologicznej.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:

– terenowych organach administracji rządowej,
– organach jednostek samorządu terytorialnego,
– przedsiębiorstwach produkcyjnych,
– biurach projektowych.

 

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

 

Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – rządowej i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawdzonego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

 

 

 

Dokumenty należy składać w dziekanacie uczelni

Koszalin, ul. Batalionów Chłopskich 79

 

Dodatkowe informacje związane z aktualnie trwającą rekrutacją w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych można uzyskać:

bezpośrednio w siedzibie  uczelni w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 79 lub telefonicznie – 94 341 45 27, 94 346 14 60, 94 346-14-61.