Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku w wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, 75-333 Koszalin, ul. Batalionów Chłopskich 79, NIP 669-240-47-50, REGON 320081611.
 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych KWSNH listownie – pocztą tradycyjną (na adres: KWSNH, 75-333 Koszalin, ul. Batalionów Chłopskich 79) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: uczelnia.kwsnh@wp.pl z dopiskiem w temacie RODO).
 3. KWSNH przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Prawo o szkolnictwie wyższym), zawartej umowy, udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach: 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe; 2. potrzeb studiów w KWSNH – realizacji procesu kształcenia, dokumentowania przebiegu studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych; 3. wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: uzyskania stypendium (prac komisji stypendialnej), organizacji wydarzeń, konferencji, promocji, ankiet; prowadzenia monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a i f RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  – wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  – podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  – w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji,
  – w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia – przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów, tj. realizacji procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.