Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

pomoc materialna

Pomoc materialna dla studenta

 

Jak sfinansować naukę w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych?  

Istnieje kilka sposobów. Wybierz najlepszą dla siebie formę pomocy materialnej.

Nasze propozycje:

– kredyt studencki,

– stypendium rektora dla najlepszych studentów,

– stypendium socjalne,

– stypendium specjalne – dla osób niepełnosprawnych,

– zapomoga.

Najważniejszą zaletą kredytu studenckiego jest to, że w okresie studiów nie trzeba go spłacać, a odsetki za ten okres opłaca Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z budżetu państwa. Spłata rat rozpoczyna się dopiero w dwa lata po ukończeniu studiów. Kredytobiorcy mają pełną swobodę wydawania tych środków. Jest to kredyt na preferencyjnych warunkach, z bardzo niskim oprocentowaniem. Kredyt studencki może być wypłacany przez cały okres trwania studiów, 10 miesięcy w roku. Spłaca się dwa razy dłużej, niż się go pobiera. O szczegóły udzielania kredytu zapytaj w swoim banku.

Warto być prymusem… Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mógł otrzymać student, który uzyska za ostatni rok studiów wysoką średnią ocen lub będzie posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium z tego tytułu otrzyma 10% studentów każdego kierunku studiów.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. O stypendia socjalne mogą się ubiegać studenci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty. Kwota ustalana jest na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każdy student, który złoży wniosek wraz z zaświadczeniem orzekającym o jego niepełnosprawności potwierdzonej przez właściwy organ. Wielu studentów KWSNH co miesiąc pobiera kilkaset złotych, dzięki czemu mają dodatkowe środki finansowe, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Zapomoga może być przyznawana studentowi dwa razy w roku akademickim, otrzymują ją osoby, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla studentów znajdą Państwo w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz organizacji i funkcjonowania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla studentów Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych (do pobrania).

Druki wniosków o przyznanie stypendium do pobrania:

O-przyznanie-stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentów

O-przyznanie-stypendium-socjalnego

O-przyznanie-stypendium-specjalnego-dla-osób-niepełnoosprawnych

O-przyznanie-zapomogi

(dostępne również w zakładce „do pobrania”).