Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Studenci studiów niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe.

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024:

– stypendium socjalne,

– stypendium dla osób z niepełnosprawnością,

– stypendium rektora,

– zapomoga.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,40 zł netto.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Okres przyznawania i wypłacania świadczeń:

Stypendia są przyznawane na wniosek studenta na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres 9 miesięcy.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, które może być przyznawane nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Wnioski wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami (dostępne w zakładce „do pobrania”) należy składać w dziekanacie do 31.10.2023 r.

Oferta pracy – przedszkole

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy przestawioną przez naszą Studentkę  (zakładka „biuro karier” – „oferty pracy”).